VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

kupních smluv uzavíraných prostřednictvím www.advokatnispisy.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou vydané v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku prodávajícím: Jakub Jurásek, IČ: 75374439, se sídlem Josefy Faimonové 28, PSČ 628 00 Brno.
 2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, které stanoví práva a povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy.
 3. Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky a občanským zákoníkem ČR.
 4. Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží dodavatele, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost.
 5. Případné odlišné podmínky kupujícího jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu.

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě písemné, e-mailové nebo on-line objednávky přes www rozhraní na www.advokatnispisy.cz objednávky kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:
  1. obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání kupujícího
  2. identifikační číslo (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH)
  3. druh zboží, který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku prodávajícího
  4. množství požadovaných kusů zboží
  5. místo dodání
  6. způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží
  7. v případě písemné objednávky čitelný podpis oprávněného zástupce kupujícího
 2. Kupující je povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě, které jsou označené za povinné.
 3. Před dokončením online objednávky je kupující povinen seznámit se s těmito VOP. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení objednávky a uzavření kupní smlouvy potvrzením objednávky nebo přímo dodáním objednaného zboží. Souhlas kupující vyjadřuje zaškrtnutím políčka "Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího", které je umístěno v objednávkovém formuláři a následně potvrzením textu stisknutím tlačítka „Závazně objednat“ na stránce s rekapitulací objednávky kupujícího. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením objednávky kupující vyslovuje souhlas s těmito VOP a výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení.
 4. Na základě objednávky kupujícího, splňující shora uvedené požadavky, prodávající kupujícímu vystaví potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství zboží, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny
 5. Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím.
 6. Odběratel se zavazuje zboží převzít a v dohodnutých termínech řádně zaplatit.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

 1. Předmětem kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu objednané zboží, převést vlastnické právo dodávaného zboží na kupujícího a závazek kupujícího toto zboží řádně převzít a uhradit za něj kupní cenu stavenou v kupní smlouvě (resp. akceptaci objednávky).

IV. CENA A JEJÍ PLATBA

 1. Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Jestliže se po uzavření smluvního vztahu podstatně změní náklady vztahující se k plnění předmětu smlouvy, smluvní partneři se dohodnou písemně na úpravě ceny.
 2. V ceně zboží není započítáno balné a doprava.
 3. Kupující se zavazuje uhradit cenu stanovenou v kupní smlouvě ve stanoveném termínu převodem na účet uvedený v daňovém dokladu nebo dobírkou. Při platbě převodem na bankovní účet bude daňový doklad-faktura zaslána společně s objednaným zbožím. V pochybnostech se má za to, že kupující fakturu obdržel nejpozději v den po dodání zboží. Vystavená faktura slouží zároveň jako dodací list a prokazuje dodání zboží odběrateli, v případě zásilky potvrzuje její vypravení.
 4. Na kupujícího přechází vlastnické právo úplným uhrazením kupní ceny.

V. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Dnem dodání je den odeslání či předání k přepravě nebo převzetí zboží kupujícím na sídle prodávajícího.
 2. Pokud Kupující z jakéhokoli důvodu nepřevezme či odmítne převzít zásilku se svojí závaznou objednávkou, která byla řádně vyexpedována v nejbližším termínu expedice zboží, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s expedicí zásilky. V nákladech je započtena částka za dopravu závazně objednaného zboží tam a zpět, včetně balného a stornopoplatku. Tyto jsou ve výši 300 Kč. Kupující, který zásilku nepřevzal, či odmítl je povinen náklady uhradit na základě zaslané faktury se 7 denní splatností převodem na účet prodávajícího.
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 4. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Při osobním odběru zboží je povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě odběru zboží prodávajícímu neprodleně oznámit.
 5. Při dodání zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce je kupující povinen uplatnit nároky z vad množství a druhu prodávaného zboží do 3 pracovních dnů od předání zboží dopravcem. Kupující je povinen nároky za vady ve stanovené lhůtě uplatnit u dodavatele písemně, s popisem vady. V případě vady druhu zboží je kupující oprávněn požadovat dodání náhradního zboží jen tehdy, jestliže vadné zboží bude vráceno prodávajícímu. Prodávající zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu odstranit bezodkladně, prodávající tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu kupujícího vyrozumí.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. V případě odstoupení od uzavřené smlouvy či závazné objednávky ze strany kupujícího je prodávající oprávněn vyúčtovat odstupné ve výši 10 % sjednané ceny. Pokud již došlo k odeslání zboží, má dodavatel právo požadovat náklady spojené s poštovným a balným dle článku V. odst. 2 těchto VOP.
 2. Odstoupit od smlouvy lze pouze písemnou formou a toto odstoupení je platné třetím dnem po dni, kdy bylo druhé straně písemné odstoupení od smlouvy doručeno.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. VOP jsou zveřejněny v platném znění na www.advokatnispisy.cz.
 2. Nedílnou součástí těchto VOP je také ceník v platném znění na www.advokatnispisy.cz.
 3. Pokud jakékoliv ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP. Poskytovatel v takovém případě nahradí takový neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.
 4. Je-li v těchto VOP požadována písemná forma, je tato zachována i v případě použití faxu, telegraficky, dálnopisem či elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu a určení osoby.
 5. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se řídí Občanským zákoníkem České republiky.
 6. Uživatel tímto uděluje souhlas provozovateli ke zpracování všech osobních údajů týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to případně včetně rodného čísla u osob fyzických, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv a to i bez předchozího souhlasu změnit.
 8. V rámci uzavřené jednotlivé kupní smlouvy jsou vždy platné VOP účinné ke dni uzavření této kupní smlouvy.
 9. Tyto VOP jsou platné a účinné k 1. 1. 2020.